諸佛境界攝真實經卷中


金剛界大道場品之餘

復次瑜伽行者。作如是想。諸佛菩薩今當降臨。示現威德大神通力。作此想已。復應觀察釋迦如來成道之法。如釋迦菩薩。近菩提樹一由旬內。修諸苦行。滿足六年願成佛道趣菩提樹坐金剛座入金剛定。爾時毘盧遮那如來。觀見是已。至菩提樹金剛道場。示現無數化佛。遍滿虛空猶如微塵。各共同聲告菩薩言。善男子云何不求成佛之法。菩薩聞已。虔恭合掌。白佛言。我今未知成佛之法。唯願慈悲示菩提路。時諸化佛告菩薩言。善男子心是菩提。當求自心。琩F諸佛異口同音。說法身求心真言曰
o.m ci tta pra ti dha.m ka
唵(一) 室 多(二) 缽羅(二合) 底(丁以反三) 馱[仁-二+爾](二合四) 迦
ro mi
嚕(五) 弭(六)

爾時菩薩聞是法已。結金剛縛印。二手相叉作拳。安之當心。一心觀察真言義趣。白諸佛言。我得是法。時佛問曰。得何等法。菩薩答言。心是菩提。我得是法。諸佛告言。更復微細觀察分別。菩薩白言。心意識法。入諸煩惱。共相和合。不可分別。然諸法中。求心心所。悉不可得。五蘊法中。求不可得。十二處中亦不可得。十八界中亦不可得。乃至十八空中亦不可得。蘊處界法一一分別。一切法體無我我所。補特伽羅無我我所。心心所法本來無生。亦無滅處。於諸世間一切心中。亦不可見。內無外無。中間亦無。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。猶如幻化無有差別。我今自證皆悉如是。世尊如我解者。心心所法本來空寂。依何等法求成佛道。諸佛告言。心心所法和合之時。自覺苦樂。名自悟心。唯自能覺他所不悟。依止此心立菩提心。

復次瑜伽行者。如彼菩薩。觀察心已。結加趺坐。作金剛縛印。安之當心。閉於兩目。諦觀自心。口習求心真言。意想祕密之義。爾時世尊而說偈言
 行者想月輪 定中普禮足
 唯願諸如來 示我所行處
 諸佛同音告 汝應觀自心
 既聞是語已 如教而觀察
 久住諦思惟 不見自心相
 復想禮佛足 白言最勝尊
 我不見自心 此心為何相
 諸佛咸告語 心相難測量
 授汝心真言 如理諦觀察

復次瑜伽行者。結金剛縛印。作菩提心相狀之觀。并習真言。是諸化佛。告菩薩言善男子應發無上大菩提心。菩薩問言。云何名為大菩提心諸佛告言。無量智慧猶如微塵。三阿僧祇一百劫中。精進修習之所成就。遠離一切煩惱過失。成就福智猶如虛空。能生如是最勝妙果。即是無上大菩提心。譬如人身心為第一。大菩提心亦復如是。三千界中最為第一。以何義故名為第一。謂一切佛及諸菩薩。從菩提心而得出生。菩薩問言。大菩提心其相云何。諸佛告言。譬如五十由旬圓滿月輪。清涼皎潔無諸雲翳。當知此是菩提心相。作是語已。無量諸佛異口同音。說大菩提心真言曰
o.m vo dhi ci tta mu tpa da ya
唵(一) 謨 尼(上二) 室 多(三) 牟 膩婆(二合) 馱(四) 野
mi
弭(五)

如彼菩薩觀菩提心。瑜伽行者亦復如是
爾時如來而說偈曰
 一念見淨心 圓滿如秋月
 復作是思惟 是心為何物
 煩惱習種子 善惡皆由心
 心為阿賴耶 與淨識為本
 六度熏習故 彼心為大心
 藏識本非染 清淨無瑕穢
 無始修福智 猶如淨滿月
 無體亦無用 即月亦非月
 由具福智故 滿月如自心
 菩薩心歡喜 復白諸佛言
 我已見心相 清淨如月輪
 離諸煩惱垢 能執所執等
 諸佛咸告言 汝心本如是
 為客塵所翳 不悟菩提心
 汝觀淨月輪 念念而觀照
 能令智明顯 得悟菩提心

復次瑜伽行者。結金剛縛印。依前觀察。并習真言。如前化佛告菩薩言。善男子復有堅固菩提心真言曰
o.m ni .s.ta va jra
唵(一) 膩 瑟陀(二合二) [口*縛] 日囉(二合三)

爾時菩薩。依前觀照而白佛言。我今已見。佛言云何為見。菩薩答言。見滿月中五股金剛。一切煩惱悉皆摧碎。如銷黃金其色煥然。如此智慧最為第一。即是諸佛不生不滅金剛之身。如彼菩薩觀於月輪。瑜伽行者亦復如是。復次瑜伽行者。自觀我身金剛薩埵。并復結印持念百言(金剛薩埵即是毘盧遮那如來變化身)如諸化佛告菩薩言。善男子復有如金剛真言曰
o.m va jro tma ko huu.m
唵(一) [口*縛](去) 日嚕(二合二) 陀摩(二合) 虞(三) 吽(去大聲四)

爾時菩薩依前觀之。白諸佛言。我今已見佛言云何已見。白言。我身已成金剛薩埵。頭上寶冠有五化佛。手執金剛以為法主。利益安樂一切眾生。如彼菩薩觀金剛薩埵。瑜伽行者亦復如是。閉目端坐而作是想。我身即是金剛薩埵。頂有寶冠。寶冠之中五方化佛結跏趺坐。右手把金剛杵。當右臆下。若舉此杵。即能摧破一切眾生。及自身中所有一切重障煩惱。作此觀已。結金剛縛印持此真言。復次瑜伽行者。次觀五方諸佛菩薩。及其眷屬入自身中。如諸化佛告菩薩言。善男子有同三世諸佛真言曰
o.m ya thaa sa rva ta thaa ga taa
(上) 野 他(引二) 薩 嚕[口*縛](二合去三) 怛 他(引) [薛/木] 多(四)
sta tha huu.m
娑怛(二合) 他(五) 吽(去大聲六)

爾時菩薩。依前觀之。白言已見。云何見之。答言三世諸佛。及其眷屬微塵菩薩無數天龍。從十方界入出我身。如五方色。青黃赤白及以雜色。是五方佛入我身中。具三真實總成我體。諸佛所證唯此法身。如彼菩薩觀諸佛等入於身中。瑜伽行者亦復如是。閉目端坐結金剛縛印。而作是想。五方諸佛一切菩薩。各各自將無數眷屬。及天音樂。入我身中。其諸佛身。第一白色。第二青色。第三金色。第四紅色。第五雜色。又作此想。三身妙果並三真實。我身之中皆得圓滿。如是念念常觀。作此觀已習彼真言。復作是念。如斯觀門是佛境界。我今始覺知心清淨。見身作佛。眾相圓滿得成菩提。於其定中遍禮諸佛。願垂加護令證法身。

復次瑜伽行者。作報身觀。如諸化佛告菩薩言。善男子有報身真言曰
o.m svaa haa va `su dvo ha.m
唵(一) 娑[口*縛](二合引二) (去) [口*縛](去三) 戍 度(四) 憾(去五)

爾時菩薩依前觀之白言。我今已見。佛言云何見之。答言法與非法本性清淨。譬如蓮華雖生泥中。而塵不染。我今觀此。即是報身。如彼菩薩作報身觀。瑜伽行者亦復如是。安心端坐結金剛縛印。當作此想。法與非法本來清淨。猶如蓮華雖生泥中。塵不能染。諸佛報身。及我報身亦復如是。雖似受用衣服飲食諸天音樂。心不染著。作是想已習其真言。復次瑜伽行者。作化身觀。如諸化佛告菩薩言。善男子有化身真言曰
o.m sa rva sa mo huu.m
唵(一) 薩 嚕[口*縛](去二合二) 娑 謨(引三) 吽(四)

爾時菩薩依前觀之。白諸佛言。我今已見。佛言云何見之。答言種種相狀具人聖道。或為一一眾生。各變化身。或觀一切有情各成一佛。我今觀此即是化身。爾時菩薩聞是真言。應時證獲三身妙果。如彼菩薩作化身觀。瑜伽行者亦復如是。端坐正念結金剛縛印。而作是想。我今自有種種名號種種色相。或從睹史多天降入母胎。或壽命成就六根圓滿。或如日月出現。或坐菩提樹下。或降四種魔軍。或受梵天王請。而轉法輪度諸眾生。或時論議摧諸外道。或從忉利天宮下三道寶階。或為降伏魔醯首羅天及諸惡鬼神故。變化金剛怒菩薩勝於三界大曼陀羅。或教化已畢入無等等寂靜法界。瑜伽行者亦復如是。應觀自身。作是想已持此真言。

復次瑜伽行者。結金剛縛印當作此想。譬如十方世界虛空無盡。我觀三身及三真實。堅固常住亦復如是。為利益安樂一切眾生故。日夜常作如是妙觀。作是觀已持真言曰
o.m sa rva ta thaa ga taa vi sa.m
唵(一) 薩 嚕[口*縛](去二合二) 怛 他(引) [言*我] 多(引三) 毘 薩[仁-二+爾]
ma.m d.r .dha va jra ti .s.ta
(二合) 滿 怛盧(二合) 陀(四) [口*縛] 日囉(二合五) 底 瑟吒(二合六)

復次瑜伽行者。結圓滿印。仰掌以右手大拇指。押小指上。餘之三指豎立。以掌盛水。加持七遍。先以一分洒於頂上。次以一分飲之。後以一分散於四方。散已當作是想。我身堅固猶如金剛。一切眾生亦獲長壽。若以此印真言。加持水灑一切供養等物。悉得吉祥最勝清淨。毘那夜迦諸惡鬼神不能污穢。亦不得便其真言曰
o.m va jro da ka .tha.h
唵(一) 縛(去) 日嚕(二合引二) (重聲) 迦 吒(反舌呼三)

瑜伽行者。如是如是日夜觀察。得何利益。謂依如是如是觀察。速疾得入一切諸佛祕密境界。若瑜伽行者修此觀時諸佛菩薩常加衛護。心有諸願皆得圓滿。諸佛菩薩來就。如前彈指告言。善哉善哉。善男子善女人。勤加功力修此法門。一切世間最上勝果不求自得。於當來世速證菩提。

復次瑜伽行者。入毘盧遮那三昧。端身正坐勿令動搖。舌拄上齶。繫心鼻端。自想頂有五寶天冠。天冠之中有五化佛。結跏趺坐。作此觀已。即結堅牢金剛拳印。先以左右大拇指。各入左右手掌內。又以左右餘四指。堅握指作拳。即是堅牢金剛拳印。次豎立左頭指。 其左拳背。安當心上。其掌面轉向左邊。即以右拳小指。握著左拳頭指一節。又以右拳頭指之頭。拄著右拳拇指一節。亦安心前。是名菩提引導第一智印。亦名能滅無明黑闇印。緣此印加持。諸佛與行者。授無上菩提最勝決定之記。即是毘盧遮那如來大妙智印瑜伽行者結此印已。運心作想。一切眾生同結此印。十方世界無三惡道八難苦果。悉皆受用第一義樂持真言曰
o.m huu.m ja ho sa
唵(一) 吽(二) 惹(大聲三) 翳(上四) 佐(五)

復次瑜伽行者。持此真言。一一觀察五字色相

第一結菩提印。入毘盧遮那如來三昧。當觀o.m唵字色。及我身十方世界悉皆白色。若瑜伽行者。修此觀門之時。自身及與一切眾生。所有無明煩惱惡業。自然消滅。行者及一切眾生。速得成佛故。

第二結破魔印。右手舒五指以按於地。左手五指執持衣角。入東方不動如來三昧。當觀huu.m吽字色。及我身盡東方界。及以九方無量世界諸佛菩薩。一切眾生山川草木咸皆青色。以右手掌面用按於地。此印能令諸魔鬼神一切煩惱。悉皆不動。是名能滅毘那夜迦及諸惡魔鬼神之印。

三結施諸願印。左手同前。舒右五指仰掌。入南方寶生如來三昧。當觀ja惹字色。及我身盡南方世界。及以九方無量世界諸佛菩薩。一切眾生卉木山川皆黃金色。即作是想。從五指間雨如意珠。此如意珠雨天衣服天妙甘露天妙音樂天寶宮殿。乃至眾生一切所樂。皆令圓滿。是印名為能令圓滿一切眾生所愛樂印。能滿眾生一切願故。

第四結除散亂心印。先舒左五指。安臍輪前。次舒右五指。安左掌上。結此印已。入西方無量壽如來三昧。當觀ho翳字色。及我身盡西方界。并與九方無量世界諸佛菩薩。一切眾生山川草木悉作紅蓮華色。能令行者及諸眾生。除散亂心入三昧故。

第五結無怖畏印。左手如前。次舒右五指。以掌面向外。入北方不空成就如來三昧。當觀 sa佐字色。及我身盡北方界。并與九方無量世界諸佛菩薩。一切眾生山河大地草木叢林悉皆五色。以何因緣名無怖畏。謂備四義稱無怖畏一者中方毘盧遮那如來。能滅無明黑暗。出生般若波羅蜜等盡虛空界洞達光明。二者東方不動如來。能摧一切頻那夜迦惡魔鬼神等。悉令不動。三者南方寶生如來。能除貧乏。施天宮殿天飲食天衣服天音樂。悉皆圓滿。四者西方無量壽如來。能與行者三昧大樂。譬如十方虛空無量無盡。亦如眾生無量無盡。亦如煩惱無量無盡。如是瑜伽行者三昧大樂。亦復無量無盡。如是四義具足圓滿。是故北方不空成就如來。告行者言。善男子善女人。汝勿怖畏。由是義故名無怖畏印。

爾時毘盧遮那如來。告金剛手菩薩言。我今已說五佛印契及以真言次說四波羅蜜天印契及以真言。復次東北角金剛波羅蜜天。屬阿[門@(人/(人*人))]如來。印契想觀皆同阿[門@(人/(人*人))]如來。行者結印持真言曰
o.m sa tva va jri
唵(一) 薩 怛婆(二合二) [口*縛](去) 日哩(二合三)

復次東南角寶波羅蜜天。屬寶生如來。印契想觀皆如寶生如來。行者結印持真言曰
o.m ra tna va jri
唵(一) 囉 馱那(二合二) [口*縛](去) 日哩(二合三)

復次西南角法波羅蜜天。屬無量壽如來。印契想觀皆如無量壽如來。行者結印持真言

o.m dha rmma va jri
唵(一) 馱 嚕摩(二合二) [口*縛](去) 日哩(二合三)

復次西北角羯磨波羅蜜天。屬不空成就如來。印契想觀皆如不空成就如來。行者結印
持真言曰

o.m ka rmma va jri
唵(一) 迦 嚕摩(二合二) (去) 日哩(二合三)

復次金剛手。我今已說內供養法。皆是有相月輪等觀。次當演說無相妙觀。瑜伽行者端坐正觀。諦想月輪。結諸契印。歌舞燒香塗香花鬘。園林城邑聚落河海。雪山黑山日月星宿。國王大臣比丘比丘尼善友眷屬。乃至十地菩薩聲聞緣覺。四攝十善六波羅蜜。如是等數一切相狀。乃至微塵悉皆空寂。若夢中見如是相狀。亦勿歡喜。設見十方諸佛菩薩。雖現其前亦勿歡喜。唯自一心求成佛果。無分別觀堅立不動如須彌山。遠離一切妄想分別。

若瑜伽行者。未獲悉地。應觀三十七尊相狀。若證悉地不取相狀。安立無上大菩提心。若觀菩提心相。猶如月輪水精乳色。此等諸相。皆是凡夫所觀之境。若凡夫人修此觀門。雖造五逆一闡提等極重惡業。皆悉消滅。應時便獲五種三昧一剎那三昧。二微塵三昧。三白縷三昧。四隱顯三昧。五安住三昧。汝金剛手。我今已說五方如來四波羅蜜真言印法。亦各別說金剛薩埵等真言及印。當為汝說坐位次第

諸佛境界攝真實經金剛外界品第四

爾時金剛手菩薩白佛言。世尊唯願說之唯願說之。我深渴仰願樂欲聞。佛言善男子。然其印法有差別名。五方如來四波羅蜜十六菩薩。皆得印名。餘諸契法。雖得印名義有差別。云何差別。謂五方佛四波羅蜜十六菩薩。名為真印。金剛嬉等名影相印。金剛燒香等名親近印。金剛鉤等名為智印。以是義故有差別名。瑜伽行者。以身語意印契真言。供養本尊毘盧遮那如來。諸供養中最為第一

復次從西北角羯磨波羅蜜三昧起。當觀東方不動如來四大菩薩金剛薩埵三昧正觀。其名曰金剛薩埵菩薩。金剛王菩薩。金剛愛菩薩。金剛善哉菩薩。其毘盧遮那如來。當中而坐。面向東方。東方不動如來面向西方。四大菩薩亦復如是

復次正觀金剛薩埵菩薩瑜伽行者自觀。我身是金剛薩埵。我語是金剛我心是金剛。我身之色。及諸佛菩薩一切眾生。十方世界山川河池草木叢林。悉皆青色。作此觀已。即以右手作金剛拳。以大拇指入其掌中。以餘四指堅握拇指。安置當心。次以左手作金剛拳。安左腰上。此名金剛不退轉印。結此手印。作如是想。我今未得成佛已來常不退轉。恭敬供養毘盧遮那如來。即是獲得金剛不壞不退三昧。結不退轉印持真言曰
o.m va jra sa tva
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) 娑 怛[口*縛](二合三)

復次觀金剛王菩薩。瑜伽行者自想。我是金剛王。我身之色。及諸佛菩薩一切眾生。十方世界山川土地草木河池。皆悉青色。作此觀已。次結手印。以其兩手作金剛拳。舒二頭指。成屈鉤狀。仰上並立。以其兩拳中指及無名指小指。指背相著。立安心上。當作此念。諸佛菩薩以鉤引來。是即名為金剛鉤王。結此契印持真言曰
o.m va jra raa ja
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) 囉(引) 惹(三)

復次觀金剛愛菩薩。瑜伽行者自想。我是金剛愛。我身之色。及諸佛菩薩一切眾生。十方世界山川河池土地草木。皆悉青色。作此觀已。次結契印。以其二手作金剛拳。想左拳把弓。右拳執箭。以慈悲眼。射一切魔貪瞋癡等一切煩惱。是印名為滅瞋恚印。以何因緣名金剛愛。謂此菩薩能施行者所愛樂故。結此契印持真言曰
o.m va jra raa ga
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) 囉(引) [言*我](三)

復次觀金剛善哉菩薩行者自想。我是金剛善哉。我身之色。及諸佛菩薩一切眾生。十方 世界山川河池草木叢林。皆悉青色。作此觀已。次結契印。以其兩手作金剛拳。先以左拳。安右臆上。後以右拳安左臆上。定慧二法是。金剛拳交臂束心是精進力。即舒左右拇指 頭指。三遍彈指。是歡喜相。若結此印。即得出離無明城故。結此契印持真言曰
o.m va jra sa dhu
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) 娑 努(三)

復次從東方金剛善哉菩薩觀起。當入南方金剛寶觀門。謂觀南方寶生如來四大菩薩。其名曰金剛寶菩薩。金剛威德菩薩。金剛幢菩薩。金剛笑菩薩。南方寶生如來。面向北方。四大菩薩亦復如是。行者自想。我是金剛寶。我身之色。及諸佛菩薩一切眾生。十方世界山川草木。皆黃金色。作此觀已。次結印契。以其兩手作金剛拳。以二拳面。安兩肩上。復作是想。今者我與諸佛菩薩眾生灌頂結此契印持真言曰
o.m va jra ra tna
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) 囉 怛那(二合三)

復次觀金剛威德菩薩行者自想。我身是日光天子。於剎那頃。悉能滅盡一切眾生內外黑闇。我身之色。及諸佛菩薩一切眾生。十方世界山川河池草木叢林。皆黃金色。作是想已。次結契印。以其兩手作金剛拳。以此兩拳並安心上。左右兩拳更互輪轉。如日右轉。如是三轉。當成日天光明輪故。結此契印持真言曰
o.m va jra te ja
唵(一) [口*縛](去) 日羅(二合二) 提 惹(三)

復次觀金剛幢菩薩行者自想。我身是金剛幢。一切眾生所愛樂物。雨我身邊。我身之色及諸佛菩薩一切眾生。十方世界山川草木。皆黃金色。作此觀已。次結契印。先以兩手作金剛拳。以其拳面。向行者面。左右二拳直立空中。名金剛幢印。一切眾生所愛之物能圓滿故。結此契印持真言曰
o.m va jra ke tu
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) 雞 睹(三)

復次觀金剛笑菩薩行者自想。我身是金剛笑。我身之色。及諸佛菩薩一切眾生。十方世界山川草木。皆黃金色。作此觀已。次結契印。以其兩手作金剛拳。安口左右。三遍微笑。先以拳面。安口左右微笑。次以拳背安口左右微笑。後以拳面安口左右微笑。如是能令十方眾生。皆獲怡悅受大安樂。結此契印持真言曰
o.m va jra ha sa
唵(一) [口*縛](一) 日囉(二合二) 訶(引急大聲) (上三)

復次從南方金剛笑菩薩觀門起。當入西方金剛法觀門。謂觀西方無量壽佛。面向東方。四大菩薩亦復如是。行者自想。我是金剛法(觀音菩薩)我身之色。及諸佛菩薩一切眾生。十方世界山川草木。皆紅蓮色。作此想已。次結契印。以其兩手。仰金剛拳。先以右拳安左拳上。右轉一遍。次以左拳安右拳上。亦轉一遍。復以右拳安左拳上。亦轉一遍。是金剛蓮華印。能令眾生厭離世間。出世法入甘露城。持真言曰
o.m va jra dha rmma
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) 馱 嚕摩(二合三)

復次觀金剛利(文殊)菩薩行者自想。我是真金剛利。我能斷除一切眾生貪瞋癡等。我身之色。及諸佛菩薩一切眾生。十方世界山川河池草木叢林。皆紅蓮華色。作此觀已。舒出右拳即作是想。我今右手執大利劍。能斷眾生一切煩惱。持真言曰
o.m va jra ti k.s.na
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) (丁以反引) 瑟那(二合三)

復次觀金剛因菩薩行者作想。我是金剛因。我是世間醍醐甘露。我是金剛大教法輪。我身之色。及諸佛菩薩一切眾生。十方世界山川河池草木叢林。皆紅蓮色。作此念已。結金剛拳。以二拳面並安心上。兩拳中指中節相著。左右更互輪轉三遍。即作是想。我今三轉金剛法輪於十方界。持真言曰
o.m va jra he tu
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) 翳 睹(引三)

復次觀金剛語言菩薩行者作想。我是金剛語言。我今能與一切眾生蘇悉地法。我身之色。及諸佛菩薩一切眾生。十方世界山川河池草木叢林。皆紅蓮色。作此想已。作金剛拳。安口左右。作往來相猶加語言。結於此印。能達一切眾生語言。持真言曰
o.m va jra bhaa .sa
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) 麼(引) 沙(上聲呼三)

復次從西方金剛語言菩薩觀起。當入北方金剛羯磨觀門。謂觀北方不空成就如來四大菩薩。其名曰金剛羯磨菩薩。金剛護菩薩。金剛藥叉菩薩。金剛拳菩薩。行者作想。我是金剛羯磨。我是金剛不空(必定得果是不空義)我是種種事業能成就。我是能到一切處。我是能作種種事。我是能成就妙事業。我身之色。及諸佛菩薩一切眾生。十方世界山川河池草木叢林。皆悉五色。作是想已。結金剛拳作舞三遍。是名種種事業印。所以者何。謂能成就種種業持真言曰
o.m va jra ka rmma
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) 羯 嚕磨

復次觀金剛護菩薩行者作想。我是金剛護。我是金剛甲。堅實牢固不可破壞。我是金剛精進。我是守護十方無量一切眾生。施無怖畏。我身之色。及諸佛菩薩一切眾生。十方世界山川泉源草木叢林。悉皆五色。作此想已。結金剛拳。舒兩頭指安於臍上。分拳兩邊到於背上。復從背上還到臍輪。兩頭指端相輪一遍。自作此想是繫縛義。次二頭指如前當心引到於背。卻還至胸。以二指端相輪一遍。自作此想。亦繫縛義。次又至頸亦復如是。自作此想亦如繫縛持真言曰
o.m va jra ra k.sa
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) 囉 吉叉(二合三)

復次觀金剛藥叉菩薩行者作想。我是金剛藥叉。所謂諸佛大方便力神通變化。我口中有金剛利牙。一切見者。懷大恐怖。善能摧滅一切魔怨。我身五色。諸佛菩薩一切眾生十方世界。亦皆五色。作此想已。結金剛拳印。左右小指相鉤著口。舒二頭指安左右頰。是二牙相持真言曰
o.m va jra ya k.sa
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) 夜 吉叉(二合三)

復次觀金剛拳菩薩行者作想。我是金剛拳。我能示現諸眾生前。我是能解脫金剛繫縛者。我身之色。諸佛菩薩一切眾生。十方世界亦皆五色。作此想已。結真金剛拳印。左右小指更互相鉤。合二拳面。堅握莫緩。是真金剛拳印持真言曰
o.m va jra sa.m dhi
唵(一) [口*縛](去) 日囉(二合二) 散 尼(去三)

 

諸佛境界攝真實經卷中

回目錄